Výzva k odevzdání akcií

Představenstvo společnosti

Moravia Lacto a.s.

se sídlem Jihlava, Jiráskova 2430/94, PSČ 586 01, IČ 499 69 897

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1232, (dále jen společnost)

v souvislosti s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti ze dne 3.10.2019 o změně stanov společnosti, v jejímž důsledku došlo ke změně formy akcií listinných na akcie zaknihované, a zápisem této změny do obchodního rejstříku,

vyzývá

akcionáře společnosti k odevzdání listinných akcií na jméno vydaných společností v sídle společnosti a to ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí. 

Vlastník akcií sdělí při jejich odevzdání společnosti zároveň číslo účtu v Centrálním depozitáři cenných papírů, na který mají být akcie zaevidovány.

  

V Jihlavě dne 7.10.2019

Ing. Stanislav Coufal

předseda představenstva